بازگشت

در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟

در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟

1 – زمانی که کالا و محصول دارای اشکال فنی باشد.

2 – زمانی که کالا و محصول مغایرت با صفحه محصول و توضیحات داشته باشد.

این بخش در حال تکمیل شدن می باشد …