بازگشت

بازگرداندن کالا

بازگرداندن کالا بازگرداندن کالا
در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟
1 - زمانی که کالا دارای اشکال فنی باشد 2 - زمانی که کالا و محصول مغایرت با صفحه محصول و توضیحات داشته باشد
آیا میتوانم کارت هدیه را مرجوع کنم؟
خیر، امکان مرجوع نمودن کارت هدیه وجود ندارد.